بنیاد همایش
آمار بازدید
بازدید امروز : 54
بازدید کل : 441755
کاربران آنلاین : 3
تعهد نامه مسئولیت حقوقی مقاله
 تعهد نامه مسئولیت حقوقی مقاله

اینجانب به عنوان نویسنده پاسخگو در خصوص مقاله ارسالی به این همایش،

موارد زیر را متعهد می شوم:

1- مقاله ارسال شده مبتنی برتحقیقات  یا پژوهش های علمی بوده و دستاوردهای آن دارای ارزش تحقیقاتی، علمی لازم برای همایش است.

2- مقاله ارسال شده حاصل کارتحقیقاتی، مطالعاتی یا پژوهشی خود و همکاران معرفی شده در مقاله بوده و تمام یا بخشی از آن از کارهای دیگران -

برداشته نشده است.

3- در صورت استفاده از سایر کارها در حدود متداول، مراجع و منابع مربوطه در متن مشخص و در انتهای مقاله فهرست شده -

است.

4- محتوای مقاله ارسال شده تحت همین عنوان یا عناوین دیگر، قبلا در جای دیگری ارائه نشده است و مقاله خود را طبق فرمت

نگارش مقالات کنفرانس تهیه کرده ام.

5- به لحاظ حقوقی و مالکیت معنوی، مقاله ارسال شده متعلق به من و همکاران ذکر شده بوده و اجازه انتشار آن را داریم.

6- همه نویسندگان مقاله در جریان تولید و ارائه مقاله و محتوی آن بوده و وابستگی سازمانی همه نویسندگان مقاله به درستی قید

شده است.

7- هزینه خدمات مقاله را پس از پذیرش مقاله توسط کمیته داوران پرداخت کرده ام و هیچ گونه ادعائی نسبت به نظر کمیته -

داوران نداشته و با توجه به قوانین کنفرانس امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز آن به اینجانب را ندارند.

8- هرگونه ادعا یا شکایتی در رابطه با مقاله ارسالی مطرح شود، اینجانب پاسخگو هستم و هیچگونه مسئولیتی به عهده دبیرخانه -

همایش نمی باشد.

9- در صورتی که نادرستی هر یک از ادعاهای فوق مشخص گردد، دبیرخانه کنفرانس می تواند بدون اجازه اینجانب نسبت به حذف مقاله از مجموعه مقالات و سایر اقدامات قانونی اقدام نموده و اینجانب را در لیست سیاه همایش قرار دهد.